iPlus-Logo

บริษัทจัดฝึกอบรม iPlus Learning & Consultative เราคือ ที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้ ด้วยหลักสูตรฝึกอบรม และจัดทำโครงการที่ปรึกษาสำหรับองค์กร เพื่อสร้างศักยภาพในด้านความรู้ ความสามารถ สำหรับรองรับการเติบโตและเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร

บริการจาก iPlus

In-House Training : บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร  ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย  พร้อมรองรับทุกความต้องการ  ในหลักสูตรหลัก 3 ด้านที่ถูกออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

Consulting Service : บริการจัดทำโครงการที่ปรึกษาสำหรับองค์กร ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยในการให้ข้อมูล ความรู้ หรือข้อเสนอแนะต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กร

Guest Speaker : บริการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบรรยายในองค์กร ของแต่ละหัวข้อบรรยาย ทั้ง 5 สาขาความรู้ คือ ในด้าน Management, HRM & HRD, Marketing, Sales & Sales Support และ Service

หลักสูตรฝึกอบรมของ iPlus

iPlus มีหลักสูตรและโปรแกรมฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ 3 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรอบรมด้าน Management
หลักสูตรอบรมด้าน HRM & HRD
หลักสูตรอบรมด้าน Marketing

แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร

(IN-HOUSE TRAINING COURSES)

คือหลักสูตรที่ถือได้ว่าเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงานและเป็นตัวอย่างหลักสูตรหลักที่ทาง iPlus ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ มากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้เป็นผู้ดูแลจัดงานฝึกอบรมมาโดยตลอด ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการนำเสนอหลักสูตรดังต่อไปนี้

Management Course

Strategic Thinking and Planning

(ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยระบบการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์)

Effective Strategy Execution

(ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ผลสำเร็จ)

Professional Business Plan

(การจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร)

Enterprise Risk Management

(การบริหารความเสี่ยงองค์กร)

Professional Project Management

(การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ)

Problem – Solving & Decision Making

(เทคนิคการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ)

Communication Psychology

(จิตวิทยาในการสื่อสาร)

Psychology for Management & Convincing Techniques

(จิตวิทยาการบริหารและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ)

Captivated Presentation

(นำเสนอแบบโดนใจ!!! สะกดใจผู้ฟัง)

Finance for Non Finance

(เทคนิคง่ายๆในการวิเคราะห์การเงินได้อย่างเข้าใจ)

Leader & Leading Change

(ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)

HRM & HRD Course

Behavioral and Competencies Based Interview (Basic)

(เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ ขั้นต้น)

Behavioral and Competencies based Interview (Advance)

(เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ ขั้นสูง)

HR for Non HR

(เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน)

Knowledge Management in Practice

(การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร)

Core Value Go to Success

(การนำค่านิยมสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันทั้งองค์กร)

HRM & HRD Strategy of the 21st Century

(การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่)

Marketing Course

Experiential Marketing and Strategic Brand Management

(การตลาดเชิงประสบการณ์และบริหารแบรนด์อย่างมืออาชีพ)

CRM – Customer Relationship Management and Holistic Marketing

(การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดแบบองค์รวม)

Marketing Research and Marketing Analysis

(การวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ตลาด)

Integrated Marketing Communication: IMC

(IMC การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร)

Creative Marketing based on Customer Insights

(การตลาดเชิงสร้างสรรค์…ด้วยมิติการคิดจากมุมมองลูกค้า)

“เพราะการเรียนรู้ และการพัฒนาสำหรับบุคลากรในองค์กร…คือสิ่งจำเป็น”

ขั้นตอนการดำเนินงานของ สถาบันฝึกอบรม iPlus

รับข้อมูลความต้องการ

Focus for Requirement

รับข้อมูลและความต้องการต่างๆจากผู้บริหาร

ฝ่ายบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องขององค์กร

ออกแบบ

Design for Plan

ออกแบบ ค้นหาและสรุปวิธีการ แนวทาง เครื่องมือ ตลอดจน

ผู้รับผิดชอบหลัก ทีมทำงานในหลักสูตรหรือโครงการดังกล่าว

นำเสนอ

Present for Process

นำเสนอข้อมูลในภาพรวมของหลักสูตร

หรือโครงการที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อพิจารณา

ดำเนินการ

Operation for Target

ดำเนินการตามขั้นตอนของหลักสูตร

หรือโครงการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ข่าวสาร & กิจกรรมล่าสุด

ดูข่าวสารทั้งหมด